اجرای عملیات احداث دوربرگردان ضلع شمالی میدان مغان