اجرای عملیات اصلاح شیب بندی و سنگ فرش معابر شهری، خیابان سلمان فارسی ۲۰