اجرای عملیات بهسازی جداول معابر شهری، خیابان امام موسی صدر