اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، حاشیه بلوار معلم