اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، حاشیه خیابان شهید بهبودی(بین بهبودی 8 و 10)