اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان شهید چمران