اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان فیاض بخش ۱۵