اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان شهید نیازمند ۳