اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان پانزده خرداد ۵/۱۶