اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان امام موسی صدر ۲۳