اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری “خیابان 17 شهریور 10”