اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری “خیابان امام علی (ع) 9”