اجرای عملیات تایل فرش معابر “فاز 4 بلوار سیدمرتضی”