اجرای عملیات جدول گذاری، حدفاصل سلمان فارسی 20 و 24