اجرای عملیات جدول گذاری معابر شهری، خیابان امام موسی صدر