اجرای عملیات جدول گذاری و کانیو، خیابان نیلوفر جنوبی