اجرای عملیات جمع آوری آسفالت فرسوده جهت بهسازی پیاده رو و حاشیه خیابان معلم