اجرای عملیات جمع آوری آسفالت فرسوده جهت تایل فرش خیابان قائم 7 و 9