اجرای عملیات دوربرگردان ضلع شمالی میدان مغان و اصلاح و نوسازی بلوار میانی جمهوری اسلامی