اجرای عملیات زیرسازی جهت تایل فرش معابرشهری، هفده شهریور 4/2