اجرای عملیات زیرسازی جهت تایل فرش و کانیوومیانی “خیابان شهید نیازمند 3”