اجرای عملیات زیرسازی جهت کفسازی معابرشهری، خیابان قائم7