اجرای عملیات زیرسازی معابر شهری جهت کفسازی، خیابان سلمان فارسی ۷