اجرای عملیات زیر سازی جهت کفسازی معابر شهری، خیابان شهید بهبودی ۳