اجرای عملیات نهضت آسفالت معابر “خیابان بوستان(منطقه حسین آباد)”