اجرای عملیات کانیوو ( جدول گذاری) معابر شهری، خیابان شهید صادقی ۱۴