اجرای عملیات کانیوو معابر شهری، خیابان شهید صادقی 16