اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان شهید بهبودی3