اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان هفده شهریور 17/7