اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، دوربرگردان فاز چهارم بلوار سید مرتضی(ع)