اجرای عملیات کفسازی و جدول گذاری، فاز چهار بلوار سیدمرتضی(ع)