اجرای عملیات کفسازی و پیاده رو سازی پارک بانوان(خیابان قائم)