اجرای عملیات کف سازی پیاده روی حاشیه خیابان سلمان فارسی