اجرای عملیات یوترن (دوربرگردان)، ضلع شرقی میدان سینا