اجرای عملیات یوترن و دوربرگردان “ضلع شمالی میدان سینا”