ادامه اجرای عملیات آسفالت معابرشهری خیابان بوستان 5 و 7 و 9 (منطقه حسین آباد)