ادامه عملیات و سنگ فرش معابر شهری بلوارمیانی خیابان معلم