ادامه عملیات و سنگ فرش معابر شهری حاشیه خیابان معلم