بازدید شهردار مهندس کوهسرخی از آماده سازی فاز4بلوار سید مرتضی(ع)جهت استقبال از مسافران نوروزی