بازدید شهردار مهندس کوهسرخی از نصب المان های نوروزی ابتدای بلوار سید مرتضی(ع)