بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از پروژه عمرانی بلوار معلم