بازدید میدانی معاون خدمات شهری با حضور جانشین محترم راهنمایی و رانندگی و مدیر کامیون داران و حمل ونقل