برگزاری همایش قرآن با همکاری فرمانداری، شهرداری و اداره فرهنگ ارشاد و موسسات قرآنی