جلسه آغاز بکارشرکت شکوفا آفرینان مجری پیمان خدماتی منطقه۲شهرکاشمر