جلسه برنامه ریزی کشتارگاه دام شهرداری در اداره دامپزشکی شهرستان