جلسه توجیهی برای اقدام سریع جمع آوری و راه پیشگیری معضل سگ های ولگرد