جلسه شهرداری و شورای اسلامی شهر انابد با مهندس کوهسرخی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکاشمر