جلسه هم اندیشی با کامیون داران در خصوص خدمات بهینه به شهروندان