جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر با خبرنگاران