جلسه و دیدار شرکت شکوفا آفرینان (فعال درمنطقه2) با مهندس نجار معاون خدمات شهری